Kompleks Przedszkolno-Żłobkowy w Niebylcu

Miło nam poinformować Państwa , że jest już gotowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu. Opracowania wyżej wymienionej dokumentacji podjął się zespół projektantów architektów Autorskiego Studia Architektury w Rzeszowie. Budowa obiektu zaplanowana jest na działkach w Niebylcu pod tzw. „skałą”. Projekt zakłada jednokondygnacyjny budynek przedszkola i żłobka wraz z częścią bloku żywieniowego o powierzchni netto 1600 m². Obiekt ma być złożony z trzech brył z dwuspadowym dachem połączony płaskim łącznikiem. Trzy skrzydła budynku będą mieścić w sobie przedszkole, zaś w czwartym zaplanowano żłobek oraz blok żywieniowy. Dodatkowo przedszkole wyposażone będzie w plac zabaw, ścieżki edukacyjne, grządki, szklarnię i boisko, a także w drogi dojazdowe, chodniki i miejsca postojowe. Nowoczesny budynek został zaprojektowany ze szczególną dbałością o komfort dzieci. Architekci mistrzowsko połączyli walory estetyczne z funkcjonalnością. Docelowo przedszkole ma pomieścić 150 dzieci, zaś w żłobku będzie mogło przebywać 50 maluchów. W najbliższym czasie Gmina Niebylec wystąpi do Starosty Strzyżowskiego o pozwolenie na budowę. Poczyni również starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Wstępny kosztorys inwestycji wynosi ok. 6 000 000 zł.

Miło nam poinformować Państwa , że jest już gotowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu. Opracowania wyżej wymienionej dokumentacji podjął się zespół projektantów architektów Autorskiego Studia Architektury w Rzeszowie.

Czytaj więcej: Kompleks Przedszkolno-Żłobkowy w Niebylcu

Dodatkowe środki na rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niebylec

W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy obecności Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka odbyło się oficjalne spotkanie Beneficjentów, podczas którego Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edwardem Wolaninem podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – przysiółek Gąsiorówki”.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba, Gmina Niebylec znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy obecności  Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka odbyło się oficjalne spotkanie Beneficjentów, podczas którego Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edwardem Wolaninem podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – przysiółek Gąsiorówki”.

Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania zostanie wybudowane 1,752 km systemu sieci kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, z których będzie bezpośrednio korzystać 45 budynków zlokalizowanych w Lutczy, przysiółek Gąsiorówki. Wartość zadania to 1 601 056,43 PLN, z czego kwota pomocy wyniesie 828 253,00 PLN.

W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy obecności Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka odbyło się oficjalne spotkanie Beneficjentów, podczas którego Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edwardem Wolaninem podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – przysiółek Gąsiorówki”.

Informacja o zakończeniu Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Odnawialne źródła energii

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją informuję, że z dniem 12.11.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził wniosek o płatność końcową w ramach zrealizowanego przez nas w partnerstwie z Gminą Wielopole Skrzyńskie projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Zakres wszystkich wykonanych prac i poniesionych wydatków został zatwierdzony z wynikiem pozytywnym, a w dalszej kolejności po naszej i Państwa stronie pozostanie zapewnienie zachowania trwałości projektu przez najbliższe pięć lat, licząc od dnia dzisiejszego.

Przedmiotem projektu była w szczególności dostawa wraz z montażem na nieruchomościach prywatnych na terenie gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie kompletnych zestawów instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca następujące rodzajów instalacji:

 • instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych,
 • instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstw domowych,
 • kotłów na biomasę (pellet) do produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych,
 • pomp ciepła typu powietrze-woda do pobierania i przekazywania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych.

  Czytaj więcej: Informacja o zakończeniu Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Zaproszenie do udziału w przetargu na zimowe utrzymanie dróg, parkingów i placów na tereni Gminy Niebylec

Gmina Niebylec ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020. W zakres zamówienia wchodzi:

a) odśnieżanie dróg, parkingów i placów poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z dróg, parkingów i placów dla utrzymania ich przejezdności,

b) zwalczanie śliskości zimowej, w tym gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu i sadzi poprzez posypywanie dróg w szczególności na ich łukach, skrzyżowaniach z innymi drogami, zjazdach, podjazdach oraz w razie uzasadnionej potrzeby na prostych odcinkach.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (zadań). Oferty można składać do 8 listopada 2019 r. do godz. 10:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec – Zamówienia publiczne – Zamówienia 2019 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020.