Gmina Niebylec otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab podpisał umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec” w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie dla RPO WP 2014-2020.
Celem projektu jest poprawa warunków i usprawnienie funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Niebylec poprzez wdrożenie kompleksowego systemu nowych e-usług. Projekt polega na:
a) dostosowaniu istniejącej infrastruktury teleinformatycznej do poziomu niezbędnego dla uruchomienia e-usług publicznych (A2C), niezbędnych do funkcjonowania placówek oświatowych i Centrum Usług Wspólnych,
b) stworzeniu platformy z nowymi e-usługami publicznymi (A2C).

Czytaj więcej: Gmina Niebylec otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Wdrożenie systemu nowych e-usług w...

Kolejne pieniądze z Unii Europejskiej dla Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab podpisał umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego w sprawie dofinansowania projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt polegał będzie na przeprowadzeniu prac budowlano-instalacyjnych związanych z głęboką modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym budynku wielofunkcyjnego w Niebylcu (GOK) oraz budynku Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej. Projekt w swym zakresie obejmuje:

  1. dla budynku w Niebylcu: ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. oraz kotła gazowego o niskiej sprawności na kocioł gazowy kondensacyjny z modułem gazowym kogeneracyjnym, pompę ciepła powietrze - powietrze dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej dla zapewnienia 30% zapotrzebowania na ciepło (ogrzewanie powietrza nawiewanego) oraz przystosowanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia, instalację fotowoltaiczną (OZE) umieszczoną na dachu oraz przystosowanie instalacji elektrycznej budynku do podpięcia instalacji PV, w celu zapewnienia źródła odnawialnej energii dla zasilania pompy ciepła;
  2. dla budynku w Gwoźnicy Górnej: ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. oraz kotła gazowego atmosferycznego na kocioł gazowy kondensacyjny o wysokiej sprawności.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec.

Czytaj więcej: Kolejne pieniądze z Unii Europejskiej dla Gminy Niebylec

Gmina Niebylec otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaworniku" w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B - System oświaty RPO WP na lata 2007 -2013

Sala gimanstyczna w Jaworniku

Sukcesem zakończyły się starania Wójta Gminy Niebylec o uzyskanie dotacji z funduszy europejskich na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jaworniku. Gmina Niebylec jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej złożyła stosowny projekt, jednakże ze względu na kryterium promujące dużą liczbę uczniów w szkole trafił on na listę rezerwową. Niezależnie od powodzenia wniosku inwestycja została zrealizowana ze środków własnych w latach 2009-2011 r. W wyniku starań Wójta Gminy Niebylec w bieżącym roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania przedmiotowego projektu.

Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą: 1 575 953,54 PLN, z czego koszty kwalifikowane stanowiły: 1 440 096,37 PLN, natomiast wartość uzyskanej dotacji wyniosła: 883 057,46 PLN.

Czytaj więcej: Gmina Niebylec otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w...

Komunikat w związku z planami złożenia wniosku o dofinansowanie ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE NIEBYLEC

Szanowni Państwo,

Gmina Niebylec informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Niebylec.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej: Komunikat w związku z planami złożenia wniosku o dofinansowanie ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE...

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie 2016-2017

7 listopada 2016 r. dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2016/2017.
W zakres zamówienia wchodzi:
a) odśnieżanie dróg, parkingów i placów poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z dróg, parkingów i placów dla utrzymania ich przejezdności,
b) zwalczanie śliskości zimowej, w tym gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu i sadzi poprzez posypywanie dróg w szczególności na ich łukach, skrzyżowaniach z innymi drogami, zjazdach, podjazdach oraz w razie uzasadnionej potrzeby na prostych odcinkach.

Czytaj więcej: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie 2016-2017