Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Niebylec przypomina,
o zakazie odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywam właścicieli posesji na terenie gminy Niebylec wyposażonych w kanalizację sanitarną, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Informujemy, że Gmina Niebylec może przeprowadzić kontrole w w/w zakresie z wykorzystaniem generatora dymu, czyli tak zwanej potocznie „zadymiarki”. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej może wszcząć postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej opłaty od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Niebylec, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio:

- 16,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,

- 48,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w przydomowe kompostowniki mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Niebylec (Niebylec 183 pokój nr 7) celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość z tytułu posiadania kompostownika. W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają, zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy również, że konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podwyżki opłat za odpady komunalne dotknęły nie tylko naszą gminę, ale większość gmin w całej Polsce. Główne czynniki powodujące wzrostu opłat to, m.in. wzrost cen energii elektrycznej, paliw, płacy minimalnej oraz podwyżka cen za odbiór odpadów przez spalarnie. Niewątpliwe znaczenie na rosnące ceny odbioru i zagospodarowania odpadów ma Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017, poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzającego wspólny system segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju z podziałem na 5 frakcji odpadów oraz wiele innych ustaw i rozporządzeń, które nakładają na podmioty odbierające i zagospodarowujące odpady komunalne szereg zadań, m. in. instalowanie systemów przeciwpożarowych oraz urządzeń wizyjnego monitoringu miejsc składowania i magazynowania odpadów, uiszczenie co raz wyższej opłaty za składowanie odpadów komunalnych (tzw. opłaty marszałkowskiej).  System gospodarki odpadami musi się bilansować, gmina nie ma możliwości jego dotowania, dlatego też wpływy z opłat mieszkańców muszą w całości pokrywać koszty systemu.

Uwaga przedsiębiorcy - obowiązek wpisu do rejestru BDO!!!

Rejestr BDO

Podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów oraz te które wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach zobowiązane są do końca 2019 roku zarejestrować się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Brak rejestracji w tym terminie powodować może trudności w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami BDO, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Wniosek rejestrowy należy złożyć w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl oraz http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/3862-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarukacych-odpadami.

Zmiana dystrybucji worków na odpady komunalne

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od 1 stycznia 2020 roku zmienia się sposób dystrybucji worków na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Niebylec.

Worki wydawane będą przez sołtysów poszczególnych sołectw dwa razy w roku w pakietach półrocznych. Liczba worków dostosowana będzie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki. Worki na odpady komunalne będą dostępne (za odpłatnością) w sklepie na przystanku PKS w Niebylcu w godzinach pracy sklepu.

Czytaj więcej: Zmiana dystrybucji worków na odpady komunalne

Zmiana nr rachunku bankowego dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Niebylec informuje, iż z dniem 01.01.2020 r. ulegnie zmianie numer rachunku bankowego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłat należy dokonywać na nowy nr rachunku bankowego:

80 9168 1030 0260 1007 2000 0430

Nr konta bankowego w odniesieniu do podatków oraz pozostałych opłat nie ulega zmianie.
Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), w której ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy Niebylec informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych rolników, którzy posiadają folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej, tj.: siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag, do dostarczenia do Urzędu Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, informacji o ilości posiadanych odpadów rolniczych na załączonym formularzu do dnia 15 listopada 2019r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 2773 992.

Zebrane informacje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania. Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Niebylec dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja dotycząca podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niebylec

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy Niebylec usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

  1. Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa ,,GRZEGORZ’’ Rączka Grzegorz, Konieczkowa 223A, 38-114 Niebylec, tel. 17 2773 201,
  2. Kółko Rolnicze w Połomi, Połomia 26, 38-115 Połomia, tel. 17 2773705,
  3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3, tel. 17 2761 103 wew. 44,
  4. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03- 044 Warszawa,
  5. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, tel. 696703967,
  6. USŁUGI SPRZETOWE Adam Kiełbasa, Godowa 6E, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2750171, 607288013.

ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. styropianu, płyt kartonowo- gipsowych, tapet, elementów ceramiki, itp. oraz stolarki okiennej.
Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze, a stolarkę okienną złożyć obok kontenera w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach:

Termin odbioru

Godziny dostarczenia

Miejscowość

Punkt zbiórki

01-10-2019 r.

(wtorek)

7.00-13.00

Połomia

plac Kółka Rolniczego

7.00-13.00

Baryczka

plac koło kładki

02-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Gwoździanka

plac przy Remizie Strażackiej

7.00-13.00

Niebylec
Małówka

stary plac targowy za

budynkiem USC
w Niebylcu

16-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Konieczkowa

plac przy byłym Kółku Rolniczym

7.00-13.00

Blizianka

plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej

23-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Gwoźnica Dolna

plac koło domu wiejskiego

7.00-13.00

Gwoźnica Górna

plac magazynowy GS
w Gwoźnicy Górnej

30-10-2019 r.

(środa)

7.00-13.00

Jawornik

plac przy remizie strażackiej

7.00-13.00

Lutcza

plac przy byłym Kółku Rolniczym

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. meble, dywany, stoły, krzesła, zabawki dużych rozmiarów, materace, itp. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach:

Termin odbioru Godziny dostarczenia Miejscowość Punkt zbiórki
10-07-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego
7.00-13.00 Baryczka plac koło kładki
15-07-2019 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej
7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy zabudynkiem USCw Niebylcu
17-07-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy byłym Kółku Rolniczym
7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej
24-07-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło domu wiejskiego
7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac magazynowy GS w Gwoźnicy Górnej
07-08-2019 r.(środa) 7.00-13.00 Jawornik plac przy remizie strażackiej
7.00-13.00 Lutcza plac Kółka Rolniczego

Odpady budowlane zbierane będą w późniejszym terminie. Punkty zbiórki będą monitorowane.

Czytaj więcej: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  tj. komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.), telefony, wiertarki i inne elektro-narzędzia.
Kompletne odpady należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów  w poszczególnych miejscowościach.

Termin odbioru Godziny dostarczenia Miejscowość Punkt zbiórki
03.06.2019 r. (poniedziałek) 7.00-12.00 Jawornik plac przy Remizie Strażackiej w Jaworniku
7.00-12.00 Lutcza plac Kółka Rolniczego
04.06.2019 r. (wtorek) 7.00-12.00 Połomia plac Kółka Rolniczego
7.00-12.00 Baryczka plac koło kładki
7.00-12.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej
05.06.2019 r. (środa) 7.00-12.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej
7.00-12.00 Niebylec, Małówka stary plac targowy  za budynkiem USC w Niebylcu
06.06.2019 r. (czwartek) 7.00-12.00 Konieczkowa plac przy byłym Kółku Rolniczym
7.00-12.00 Gwoźnica Górna, plac magazynowy GS  w Gwoźnicy Górnej
7.00-12.00 Gwoźnica Dolna plac koło Domu Wiejskiego

Odpady wielkogabarytowe oraz budowlane zbierane będą w późniejszym terminie.

Informacja o zakazie spalania odpadów drewnianych w przydomowych kotłach!!!

Informuje się mieszkańców Gminy Niebylec o bezwzględnym zakazie spalania odpadów drewnianych w domowych kotłach. Zakaz ten dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna pochodzącego z produkcji przemysłowej (trocin, wiór czy ścinek) oraz drewna pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami i klejami (ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).
Często wyżej opisane, zanieczyszczone odpady są następnie wykorzystywane przez osoby fizyczne jako paliwo w kotłach nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję szkodliwych, rakotwórczych substancji do powietrza (m. in. benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.).
Paliwo, które możemy spalać w domowych kotłach  to „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz odpadki z takiego drewna (ścinki, trociny).
Ponadto informujemy, że osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają przepisy prawa. W stosunku do takich osób mogą zostać nałożone sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.