Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Niebylec

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 250) Gmina Niebylec udostępnia informacje o:

a)    podmiotach odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy z siedzibą, 38-200 Jasło
ul. Hankówka 28, na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2015 r. nr umowy IP.272.13.2015.zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

b)    miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Sortownia odpadów zmieszanych,
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Błażowej ul. Myśliwska 9, 36-030 Błażowa- Sortowania odpadów z selektywnej zbiorki,
- Sortowania odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki w miejscowości Wolica, Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło,
- PGKiM Sp. z.o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów- Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, ul. 1-go Maja, 38-100 Strzyżów,
-Składowisko ‘’Kozodrza’’ 39-103 Kozodrza- Gminny Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., 39-103 Ostrów 225,
- P.H.P.U,,ZAGRODA’’ Sp. z o.o., ul.1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów-Zagospodarowane przez Euro Eko Sp. z o.o Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy 39-103 Ostrów

Czytaj więcej: Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Niebylec

ZMIANA TARYF ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, iż Rada Gminy Niebylec w dniu 31 maja 2016 r. uchwałą nr XXI/87/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec dokonała zmiany cen i stawek opłat za 1 m3 odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej oraz ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków.

Od dnia 1 lipca 2016 roku cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacyjnej wynosi:

1)      dla gospodarstw domowych 2,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT,

2)      dla pozostałych odbiorców 2,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.

Stawka opłaty za 1 m3 ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi: 8,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT

Informujemy również, iż zmiana taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec, nie wymaga zmiany umów i obowiązuje odbiorcę usług bez potrzeby stosowania zawiadomień indywidulanych.

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę
z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości odprowadzanych ścieków. Podstawą obciążenia odbiorcy za usługi jest faktura. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie oznaczonym na fakturze.

NIE PAL ŚMIECI TO ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ŚRODOWISKA!!!

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. W trakcie spalania śmieci w domowych piecach, w niskiej temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi:

Czytaj więcej: NIE PAL ŚMIECI TO ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ŚRODOWISKA!!!

Dopłata do opłaty za odpady dla rodzin wielodzietnych

Urząd Gminy Niebylec informuję o możliwości ubiegania się o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
Dopłata przyznawana jest na wniosek właściciela nieruchomości, który należy złożyć w Urzędzie Gminy Niebylec 38-114 Niebylec 170, pok. nr 17 (II piętro).   
Zasady udzielenia dotacji
Wniosek do pobrania
Szczegółowe informacje na temat dopłat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niebylcu, Referat Mienia i Ochrony Środowiska, pok. nr 17, bądź pod nr tel. (17) 277 30 02.

Czytaj więcej: Dopłata do opłaty za odpady dla rodzin wielodzietnych

Punkty odbioru zużytych baterii na terenie Gminy Niebylec

L.p.

Miejsce odbioru

Miejscowość

Dni tygodnia

Godziny

1.

Urząd Gminy

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

2.

Gminny Zespół

Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 – 1500

 

3.

Bank Spółdzielczy

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

3.

Urząd Stanu Cywilnego

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

4.

Gminny Ośrodek Kultury

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Niebylec

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

6.

Gminna Biblioteka Publiczna

Niebylec

Poniedziałek, Piątek
Wtorek - Czwartek

Sobota

800 – 1600

800 – 1800

800 – 1200

7.

Biblioteka Publiczna Gminy Niebylec - Filia w Gwoźnicy Górnej

Gwoźnica Górna

Poniedziałek - Piątek

800 – 1600

8.

Biblioteka Publiczna Gminy Niebylec - Filia w Połomi

Połomia

Poniedziałek, Piątek

Wtorek, Czwartek

 

1000 – 1800

800 – 1500

 

Załączniki:
Pobierz plik (Punkty odbioru zużytych baterii.pdf)Wykaz punktów w formacie pdf[Punkty odbioru zużytych baterii na terenie Gminy Niebylec]

Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie gminy zmianie ulegają zasady wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady odbierane będą przez firmę: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36–030 Błażowa, wyłonioną przez gminę w drodze przetargu. Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z częstotliwością dwa razy w miesiącu.

Czytaj więcej: Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Trasy odbioru odpadów komunalnych

W załączeniu poniżej prezentujemy szacunkowe trasy odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Niebylec. Trasy dostępne są jako plik .jpg oraz plik .kml umożliwiający dokładniejszą analizę przy użyciu oprogramowania Google Earth (dostępne nieodpłatnie). Możliwe jest również dokonanie konwersji pliki .kml do dowolnego formatu obsługiwanego przez większość urządzeń GPS przy pomocy oprogramowania GPSBabel dostępnego nieodpłatnie (http://www.gpsbabel.org/)

Załączniki:
Pobierz plik (Gmina Niebylec.kml)Gmina Niebylec.kml[Możliwość otawrcia w programie Google Earth, GPSBabel oraz serwisie mapy.google.pl]
Pobierz plik (Gmina Niebylec.jpg)Gmina Niebylec.jpg[Popularny format graficzny]

Odpady - nowe zasady gospodarowania

Szanowni Mieszkańcy,

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami.

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z w/w ustawy odpady komunalne z zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy od 1 lipca 2013 r. będzie odbierała firma wyłoniona przez gminę w drodze przetargu.

Mieszkańcy nie będą podpisywali indywidualnych umów z firmami wywozowymi, tylko uiszczą opłatę, w ramach której gmina wyposaży gospodarstwa w worki na odpady i zapewni ich odbiór.

Czytaj więcej: Odpady - nowe zasady gospodarowania

Terminarz wypełniania i składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejscowość

 

Termin

Godziny

Miejsce

 

Baryczka

 

17 kwietnia 2013 r. (środa)

18 kwiecień 2013 r. (czwartek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

8.3o – 13.oo

 

 

 

Dom Ludowy

 

Blizianka

 

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 2013 r. (środa)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

Szkoła Podstawowa

 

Gwoździanka

 

 

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

19 kwietnia 2013 r. (piątek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

 

Dom Ludowy

 

Gwoźnica Dolna

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 2013 r. (środa)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

8.30 – 13.oo

 

 

Dom Strażaka (sołtysówka)

 

Gwoźnica Górna

 

17 kwietnia 2013 r. (środa)

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

19 kwietnia 2013 r. (piątek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

8.30 – 13.oo

 

 

Dom Ludowy

 

Jawornik

 

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

19 kwietnia 2013 r. (piątek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

Dom Strażaka

Klub

Dom Strażaka

 

Konieczkowa

 

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

19 kwietnia 2013 r. (piątek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

Dom Strażaka

 

Lutcza

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 2013 r. (środa)

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

8.3o – 13.oo

 

 

Dom Strażaka

 

Niebylec

Małówka

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 2013 r. (środa)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

Świetlica Urzędu Gminy

 

Połomia

 

16 kwietnia 2013 r. (wtorek)

17 kwietnia 21013 r. (środa)

18 kwietnia 2013 r. (czwartek)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)

 

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

11.oo – 18.oo

9.oo – 13.oo

 

 

Dom Strażaka

Uchwały podjęte w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Gminy Niebylec podjęte w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załączniki:
Dostęp do URL (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2881/akt.pdf)XXII/143/2012[Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec]
Dostęp do URL (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/1479/akt.pdf)XXVI/159/2013[Uchwała nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec.]
Dostęp do URL (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/1480/akt.pdf)XXVI/160/2013[Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec.]