Ochrona danych osobowych (RODO)

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Gminy Niebylec z siedzibą w Niebylcu 170, 38- 114 Niebylec (Urząd). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Urząd przetwarza moje dane osobowe?

Urząd przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej, prowadzić działalność organizatorską, dokonywać poboru podatków i opłat.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym gminy.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Niebylec, w imieniu której obowiązki Administratora pełni Wójt Gminy Niebylec. Gmina, a tym samym Urząd (jako jednostka pomocnicza) odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 17 277 30 02 lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:

Inspektor Ochrony Danych:
Tomasz Mielech
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu Urząd przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Urząd w celu:

  • prowadzenia spraw z zakresu:

- gospodarki lokalami i budynkami oraz nieruchomościami,

- spraw obywatelskich,

- zarządzania majątkiem gminy,

- podatków i opłat,

- leśnictwa i rolnictwa,

- funduszy pomocowych,

- inwestycji i remontów,

- zarządzania drogami,

- planowanie przestrzennego,

- zamówień publicznych,

- promocji i kultury,

- wszelkich innych wniosków;

  • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze UG.

Kto jest odbiorcą moich danych?

1. Urząd nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Urząd powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Urzędzie, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Urząd danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa podatkowego.

Skąd Urząd ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Urzędu. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Urząd ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Urząd z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne) i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Urząd zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 Klient może zgłosić wniosek do Urzędu w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

1. Urząd rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Urzędu lub osobę działającą w jego imieniu:

-  w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

-  w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

-  w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Urząd żądania Klienta.

5. Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Urząd.

6. W imieniu Urzędu Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

7. Urząd nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

8. Właściwym dla Urząd organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod.niebylec.com.pl

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Załączniki:
Pobierz plik (rodo_klauzula_informacyjna.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]
Pobierz plik (Niebylec_RDK_KI.pdf)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kon[Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych ]
Pobierz plik (rodo_klauzula_informacyjna_zasob_mieszkaniowy.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZASÓB MIESZKANIOWY[KLAUZULA INFORMACYJNA –PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM ZARZĄDZANIA GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM]
Pobierz plik (Niebylec_UG KI petycje.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZ. DANYCH OSOBOWYCH - PETYCJE[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SKŁADANIEM I OBSŁUGĄ PETYCJI]
Pobierz plik (Niebylec_UG KI podatek akcyzowy.pdf)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatek akcyzowy[Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego)]
Pobierz plik (Niebylec-KI rekrutacja KP KC.pdf)ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - rekrutacja[ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULE INFORMACYJNE W PROCESIE REKRUTACJI]
Pobierz plik (Niebylec_UG KI podatki lokalne.pdf)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty lok[KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM ZARZĄDZANIA GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM]
Pobierz plik (UG Niebylec- KI monitoring wizyjny.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA monitoring[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH- MONITORING WIZYJNY]
Pobierz plik (Niebylec- KL rekrutacja urzędnicy.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI]
Pobierz plik (Niebylec- klauzula informacyjna- utrwalanie posiedzeń Rady Gminy.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE TRANSMISJI ONLINE SESJI [KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE TRANSMISJI ONLINE SESJI RADY GMINY NIEBYLEC]
Pobierz plik (Niebylec_UG KI lokale.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM ZARZ[KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM ZARZĄDZANIA GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM]
Pobierz plik (UG Niebylec - zamówienia publiczne powyżej 30 tys.pdf)INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O[INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO]
Pobierz plik (UG Niebylec_KI_udostępnienie informacji publicznej.pdf)INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODP[INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZN]
Pobierz plik (UG Niebylec- zamówienia publiczne poniżej 30 tys.pdf)INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O[INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 30 000 EURO]